Technologia Chemiczna - Chemia Fizyczna - Wykład

 

Prowadzący zajęcia

dr hab. inż. Wojciech Chrzanowski

 

Informacje bieżące

Zasady zaliczania przedmiotu Pobierz 
Przykładowy formularz egzaminacyjny Pobierz

 

Materiały pomocnicze

Wykład 1: Co to jest chemia fizyczna? Wprowadzenie do termodynamiki Slajdy z notatkami
Slajdy małe
Slajdy duże
Wykład 2: I zasada termodynamiki. Energia wewnętrzna, entalpia. Ciepła tworzenia, ciepła spalania. Prawo Hessa. Slajdy z notatkami
Slajdy małe
Slajdy duże
Wykład 3: Prawo Kirchoffa. II zasada termodynamiki. Entropia. Slajdy z notatkami
Slajdy małe
Slajdy duże
Wykład 4: Entropia jako miara (nie)uporządkowania. III zasada termodynamiki. Entropia standardowa. Entropia przejść fazowych. Reguła Troutona. Czy reakcja chemiczna jest samorzutna? Entalpia swobodna i energia swobodna. Slajdy z notatkami
Slajdy małe
Slajdy duże
Wykład 5: Podstawowe równania termodynamiki - podsumowanie. Termodynamika układów otwartych. Cząstkowe molowe wielkości. Potencjał chemiczny. GAZY: Gaz doskonały. Rozkład Maxwella. Równanie stanu van der Waalsa. Równania wirialne. Skraplanie gazów. Efekt Joule'a-Thomsona. Zasada ekwipartycji energii i pojemności cieplne gazów. Właściwości gazów wynikające z modelu Maxwella. Potencjał chemiczny mieszanin gazowych. Slajdy z notatkami
Slajdy małe
Slajdy duże
Wykład 6: Entalpia swobodna reakcji chemicznych. Równowaga chemiczna. Iloraz reakcji i stała równowagi reakcji. Prawo działania mas i reguła przekory. Szczególne przypadki stałych równowagi. Prężność rozkładowa. Entalpia swobodna mieszania. Slajdy z notatkami
Slajdy małe
Slajdy duże
Wykład 7: Wprowadzenie do równowag fazowych. Podstawowe definicje. Prężność par w układzie jednoskładnikowym. Diagramy fazowe wybranych substancji. Równanie Clausiusa-Clapeyrona. Slajdy z notatkami
Slajdy małe
Slajdy duże
Wykład 8: Równowagi w układach wieloskładnikowych. Reguła faz Gibbsa. Prawo Raoulta i odchylenia od niego. Układ dwuskładnikowy: równowaga ciecz - para. Azeotropy. Slajdy z notatkami
Slajdy małe
Slajdy duże
Wykład 9: Diagram fazowy ciecz-para w układzie dwuskładnikowym. Destylacja. Diagram fazowy ciecz - ciało stałe w układzie dwuskładnikowym. Analiza termiczna. Krzywe stygnięcia. Slajdy z notatkami
Slajdy małe
Slajdy duże
Wykład 10: Krzywe stygnięcia. Diagramy fazowe w układzie dwuskładnikowym ciało stałe - ciecz z tworzeniem związków i z roztworami stałymi. Układy trójskładnikowe. Trójkąt Gibbsa. Prawo podziału Nernsta. Slajdy z notatkami
Slajdy małe
Slajdy duże
Wykład 10a: Własności koligatywne. Slajdy z notatkami
Slajdy małe
Slajdy duże
Wykład 11: Prawo Henry'ego. Charakterystyka termodynamiczna roztworów. Cząstkowe molowe wielkości. Roztwory doskonałe. Funkcje termodynamiczne mieszania. Slajdy z notatkami
Slajdy małe
Slajdy duże
Wykład 12: Roztwory doskonale rozcieńczone. Roztwory rzeczywiste. Termodynamiczne definicje aktywności i współczynników aktywności. Slajdy z notatkami
Slajdy małe
Slajdy duże