Badania

 

1. Termodynamika i struktura roztworów, oddziaływania międzycząsteczkowe w roztworach - badania termodynamiczne, spektroskopowe i teoretyczne:

- studia spektroskopowe i obliczenia ab initio dotyczące hydratacji nieelektrolitów, elektrolitów oraz hydratacji hydrofobowej, z uwzględnieniem związków o znaczeniu biologicznym

- symulacje wodnych roztworów substancji modelowych oraz cząsteczek biologicznych metodą dynamiki molekularnej,

- studia nad właściwościami termodynamicznymi i strukturą solwatowanych jonów, a zwłaszcza kationów metali,

- charakterystyka oddziaływań międzycząsteczkowych w rozpuszczalnikach dwuskładnikowych,

- objętości molowe, rozszrzalności izobaryczne oraz ściśliwości adiabatyczne soli oraz indywidualnych jonów w wodzie i rozpuszczalnikach niewodnych oraz w rozpuszczalnikach dwuskładnikowych

2. Fizykochemiczne podstawy analizy środowiskowej

- badania nad możliwościami zastosowania membran w technice mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME) oraz zastosowanie opracowanego próbnika do oznaczania polarnych związków organicznych